-->

AP TET Paper-1 SGT Multiple Choice Questions with Answers for All Subjects

1 - 20 of 750 MCQs found
వ్యక్తిపూజ దశ  భావన కల్గిన మూర్తిమత్వ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించినవారు.
(A)   బండూర 
(B)   ఫ్రాయిడ్ 
(C)   కోల్ బర్గ్ 
(D)   ఎరిక్ సన్ 


Show Answer


సమాజంలో గల మూడాఛారాల వెనుక గల అభ్యసన సిద్ధాంతం 
(A)   శాస్త్రీయ నిబంధనం 
(B)   కార్యసాధక నిబంధనం
(C)   యత్నదోష అభ్యసనం 
(D)   అంతర్ దృష్టి అభ్యసనం 


Show Answer


ఒక సంస్థలో పనిచేసే వ్యక్తి ఇతర వ్యక్తులతో సరియైన సంబంధాలు నెలకొల్పుకునేటట్లు చేయు చర్య.
(A)   మంత్రణం 
(B)   ఔద్యోగిక మార్గదర్శకత్వం 
(C)   వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం
(D)   విద్యా మార్గదర్శకత్వం


Show Answer


విశ్వవ్యాప్తమైన విలువలకు కట్టుబడిన నైతిక వికాస దశ 
(A)   ఉత్తర సాంప్రదాయక దశ
(B)   అనువైన సాంప్రదాయక దశ
(C)   పూర్వ సాంప్రదాయక దశ
(D)   సాంప్రదాయక దశ


Show Answer


కావ్య  అనే విద్యార్థిని లో ఏర్పడిన అలసటను పోగొట్టి అభ్యసన వేగాన్ని పెంచుటకు నీవు ఇచ్చే సూచన ఏది?
(A)   అభ్యసన ప్రక్రియ మధ్యలో విశ్రాంతి ఇవ్వాలి 
(B)   విరామం లేకుండా పాఠాలు వినుట 
(C)   విరామం లేకుండా చదువుట 
(D)   రాతపనిని అధికంగా ఇచ్చుట 


Show Answer


వివిధ వ్యక్తులు వివిధ రకాలుగా ప్రవర్తించడానికి కారణాన్ని వివరించే మనో వైజ్ఞానిక పద్ధతి 
(A)   ప్రయోగాత్మక పద్ధతి
(B)   వ్యక్తి చరిత్ర పద్ధతి
(C)   పరిశీలనా పద్ధతి
(D)   ఎరిపృచ్ఛా పద్ధతి


Show Answer


"కార్య కారక సంబంధం"ను ఏర్పరిచే మనో విజ్ఞాన పద్ధతి 
(A)   వ్యక్తి చరిత్ర పద్ధతి
(B)   అంతః పరిశీలనా పద్ధతి
(C)   ప్రయోగాత్మక పద్ధతి
(D)   పరిశీలనా పద్ధతి


Show Answer


విద్యా మనో విజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావానికి సంబంధించి సరైన వాక్యం కానిది 
(A)   ఇది మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర అనుప్రయుక్త శాస్త్రం 
(B)   ఇది ప్రమాణాత్మకమైన శాస్త్రం కాదు 
(C)   దీనికి విశ్వసనీయత, కచ్చితత్వం, సప్రమాణత ఉంటాయి.
(D)   ఇది వాస్తవికమైన శాస్త్రం


Show Answer


వ్యక్తి నిష్ఠతకు సంబంధించిన తప్పు ఏది?
(A)   వ్యక్తి నిష్ఠత - ఒక వ్యక్తి తను అనుభవించిన లేదా చూసిన విషయాన్ని యథాతథంగా చెప్పకుండా తనకు ఇష్టమొచ్చిన రీతిలో సమాచారం ఇవ్వడం 
(B)   వ్యక్తి నిష్ఠత అధికంగా గల మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర అధ్యయన పద్ధతి - అంతః పరిశీలనా పద్ధతి 
(C)   వ్యక్తి నిష్ఠత అల్పంగా గల మనోవిజ్ఞాన పద్ధతి - పరిశీలనా పద్ధతి 
(D)   వ్యక్తి నిష్ఠత లేని మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పద్ధతి - ప్రయోగాత్మక పద్ధతి 


Show Answer


శిశువు బంతి పట్టుకోవడానికి రెండు చేతులు ఉపయోగించి, తర్వాత ఒక్క చేతితో బంతి పట్టుకోవడం అనునది దీనికి సంబంధించినది.
(A)   వికాసం ఒక పరస్పర చర్య 
(B)   వికాసంలో వైయక్తిక భేదాలు ఉంటాయి
(C)   వికాసం సాధారణం నుండి నిర్ధిష్టం వైపు సాగును 
(D)   వికాసం సంకుచితమైనది 


Show Answer


సంజ్ఞానాత్మక వికాసంపై పరిశోధనలు జరిపినవారు 
(A)   కోల్ బర్గ్ 
(B)   హర్లాక్ 
(C)   పియాజె 
(D)   వాట్సన్ 


Show Answer


"వ్యక్తి జీవితం ప్రారంభం అయినప్పటినుండి అతడిపై ప్రభావం చూపించే ప్రతి బాహ్యకారకం పరిసరం" అని నిర్వహించిన వారు. 
(A)   బోరింగ్ 
(B)   వాట్సన్ 
(C)   ఉడ్ వర్త్ 
(D)   బండూర  


Show Answer


కోల్ బర్గ్ ప్రకారం మంచి బాలుని నీతి దశ ఎన్నవది?
(A)   2 వది
(B)   3 వది
(C)   4 వది
(D)   5 వది


Show Answer


పరిహారాత్మక బోధన, గ్రేడేడ్ అసైన్ మెంట్లు వంటి ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమాల అమలును సూచించే వికాస నియమం ఏది?
(A)   వికాసం - నిర్ధిష్ట క్రమానుగతం 
(B)   వికాసం - వ్యక్తిగత భేదాలు 
(C)   వికాసం - ఏకీకృత మొత్తం 
(D)   వికాసం - అన్ని దశల్లో ఒకే విధంగా ఉండదు 


Show Answer


ఈ క్రింది వానిలో అభ్యసనంగా పరిగణింపజాలనిది 
(A)   సైకిల్ తొక్కడం 
(B)   భాషాభివృద్ధి 
(C)   మాటతీరులో వచ్చే మార్పు 
(D)   అక్షరమాల రాయడం 


Show Answer


పాఠ్యాంశ బోధన తర్వాత ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులనే ప్రశ్నలను అధికంగా తయారు చేయమని ప్రోత్సహించిన విద్యార్థులలో సంభవించు అంశం ఏది?
(A)   సన్నాహం 
(B)   భావోత్పత్తి 
(C)   ప్రకాశం 
(D)   నిరూపణ 


Show Answer


పాఠ్య ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో దేనిని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి?
(A)   పరిపక్వతా స్థాయి 
(B)   ప్రేరణ 
(C)   విద్యార్థుల ప్రజ్ఞా స్థాయి 
(D)   సాంఘిక స్థాయి 


Show Answer


"టాచిస్టోస్కోప్" అను పరికరాన్ని దేనిని మాపనం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
(A)   కథనాలు 
(B)   శబ్ధ ప్రమాణం 
(C)   స్మృతి విస్మృతి 
(D)   గుర్తింపు 


Show Answer


విలీన విద్యా పరిధిలో చేర్చబడిన మానసిక వెనుకబాటు గల పిల్లలు 
(A)   తీవ్రంగా వెనుకబడ్డవారు 
(B)   మధ్యస్థంగా వెనుకబడ్డవారు
(C)   స్వల్పంగా వెనుకబడ్డవారు
(D)   2 మరియు 4


Show Answer


క్రింది వారిలో "ప్రతిభావంతులు"
(A)   ప్రజ్ఞాత్మకంగా అత్యధిక నిష్పాదన సామర్థ్యం గలవారు  
(B)   నాయకత్వ సామర్థ్యంలో అత్యధిక సామర్థ్యం గలవారు
(C)   ఏదైనా కళలలో అత్యధిక సామర్థ్యం గలవారు 
(D)   పై వారందరూ 


Show Answer


  • Page
  • 1 / 38